Studie av fraktur i øvre del av humerus

I Finland blir rundt 3000 brudd i øvre del av overarmsbenet (Proksimale humerus) diagnostisert hvert år. En typisk pasient er kvinne over 60 år som faller på skulderen. Som resultat av fallet oppstår enten en såkalt enkel og ikke-forskjøvet fraktur eller en komplisert flerfragmentert fraktur med forskyvning av bruddfragmentene i forhold til hverandre. Det er mange frakturtyper, som klassifiseres på flere ulike måter, men ingen av disse vil fortelle deg den beste måten å behandle bruddet, og kan heller ikke forutsi utfallet av behandlingen. Selv om flere vitenskapelige studier er gjort på denne frakturtypen, hovedsakelig oppfølgingsstudier, hvorfra det er vanskelig å trekke konklusjoner om den beste behandlingen. Det finnes bare noen få høykvalitets studier, men resultatene er ikke tilstrekkelig til å generalisere for alle bruddtyper og behandlinger.

Grunnet mangel på nødvendig evidens for de ulike behandlingene, har Tampere universitetssykehus (TAYS) startet en randomisert multi-senter studie av brudd i den øvre delen av skulderen utført som et forskningsprosjekt av Academy i Finland . Samarbeidspartnere i Finland er Central Finland Hospital i Jyväskylä og Kuopio universitetssykehus(KUH). Samarbeidende utenlandske sentre er  Karolinska sykehuset (KS) og Uppsala universitetssykehus (Lunds Akademiska) i Sverige og fra Danmark  Århus universitetssykehus (AUH).  I tillegg deltar Nord-Estland medisinske senter (PERH). Studieprotokollen er godkjent av lokale etiske komiteer i Finland, Sverige, Danmark og Estland. Studien er finansiert av National Research Funding (VTR, tidligere EVO) og Academy of Finland.

Studieprotokollen ble publisert i det internasjonale tidsskriftet BMC Musculoskeletal Disorder.

Fraktruklassifikasjoner

Vi anvender en vanlig brukt klassifisering utviklet av Charles Neer, der antall fragmenter og deres innbyrdes feilstilling angir frakturklasse.

olkaluun_graph
Situasjonen for inntaket av studiepasientene sammenlignet med en optimal situasjon.