Framsida

I takt med att befolkningen åldras och den funktionella kravnivån höjs är det viktigt att den kostsamma kirurgiska behandlingen av sjukdomar i muskuloskeletala systemet baseras på välgrundade vetenskapliga rön. Det har dock visats att nivån på ortopedisk och traumatologisk forskning i allmänhet är dålig och en stor del av de behandlingar som vi ger är tyvärr baserade på vetenskapliga grunder av låg klass. Det verkar också som om ortopederna är angelägna om att införa nya former av behandling och verktyg utan högkvalitativa forskningsbevis.
Nyligen har det emellertid publicerat ett antal högkvalitativa randomiserade och kontrollerade studier (randomized, controlled trials – RCT) där kirurgisk behandling och icke kirurgisk behandling jämförs. Dessa resultat visar att till exempel kirurgisk behandling av en avsliten hälsena är onödig och att majoriteten av operationer av meniskskador i knäleden och titthålsoperationer i axelleden är onödiga.

Vår forskningsgrupp har visat att kirurgisk behandling av två av de vanligaste frakturerna hos äldre, axel- och handledsfraktur, har ökat betydligt under de senaste åren. Orsaken till denna förändring är oklar. Det finns endast ett fåtal studier där man jämför kirurgisk och icke kirurgisk behandling i RCT-studier. det är det är svårt att dra en tydlig slutsats av dessa på grund av det låga antalet patienter, olika operationsmetoder och andra metodologiska problem.

Det är en utmaning att genomföra bra traumatologiska studier. Förutom en noggrann planering och genomförande av studien, måste det finnas ett tillräckligt antal lämpliga patienter. När det gäller patientvolymer är inget av de nordiska sjukhusen som är tillräckligt stort för att genomföra ett så stort projekt på egen hand inom rimlig tid. Förutom kulturella aspekter förenas de nordiska länderna av folkhälsovården och omfattande hälsovårdsregister. Av denna anledning ger det nordiska samarbetet möjlighet att genomföra mer omfattande kliniska studier.

Vår NITEP-forskargrupp påbörjade år 2011 en RCT-studie där man jämför kirurgisk och icke kirurgisk behandling vid axelfraktur. Den Tammerfors-ledda studien lanserades i centrala Finlands centrala sjukhus i Jyväskylä 2013. Under 2013-2014 utvidgades studien till att omfatta båda enheterna på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Akademiska sjukhuset i Uppsala, Aarhus Universitetssjukhus i Danmark Universitetssjukhus i Danmark och Nordestlands medicinska centrum (PERH) (Tallinna Regionaalhaigla ) i Estland, gick med i hösten 2015. För närvarande har studien rekryterat 173 patienter med axelfraktur. De första resultaten var tillgängliga under våren 2017.
Vi har skapat ett fungerande nordiskt samarbetsnätverk och en forskningsinfrastruktur. Nästa stora mål för denna forskningsallians undersöka huruvida kirurgisk behandling ger ett bättre och mer kostnadseffektivt resultat än gipsbehandling hos äldre personer med handledsfraktur. I framtiden syftar NITEP till att studera behandlingen av de vanligaste och ekonomiskt signifikanta frakturerna med hjälp av en serie av randomiserade, avancerade forskningsstudier (RCT).

Det första studiemötet i Stockholm den 15 januari 2016: